Stypendyści   /  

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu stypendystów projektu w roku akademickim 2013/2014.

 

Danuta Bukowska

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: BADANIE WPŁYWU NIEJEDNORODNOŚCI OPTYCZNEJ OŚRODKA NA INFORMACJĘ FAZOWĄ W SPEKTRALNEJ TOMOGRAFII OPTYCZNEJ Z UŻYCIEM ŚWIATŁA CZĘŚCIOWO SPÓJNEGO.

Danuta Chmielewska

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

TYTUŁ ROZPRAWY: STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI ŻYWIC EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH METALOSILSESKWIOKSANAMI.

Poiotr Czyżewski

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. i J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY: BADANIA PRZEBIEGU I EFEKTÓW WTRYSKIWANIA NAKRĘTEK POLIOLEFINOWYCH.

Marta Ćwiklińska

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: ASYMETRYCZNA REDUKCJA KETONÓW I IMIN KATALIZOWANA MONOTERPENOWYMI ESTRAMI SPIROBOROWYMI

Aldona Długa

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: OTRZYMYWANIE I BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW NA BAZIE PEKTYNY, POLIALKOHOLU WINYLOWEGO I BIONANOCELULOZY.

Anna Filipiak-Szok

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: ANALIZA PROZDROWOTNYCH I ANTYODŻYWCZYCH SKŁADNIKÓW W SUROWCACH ROŚLINNYCH POCHODZENIA AZJATYCKIEGO ORAZ OTRZYMYWANYCH Z NICH SUPLEMENTÓW DIETY.

Adam Dawid Flizikowski

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM J.J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

TYTUŁ PRACY: MODYFIKACJA ALGORYTMÓW STEROWANIA PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ W SIECIACH WI MAX.

Anna Gogolińska

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: ALGORITHMS INSPIRED BY PETRI NETS IN MODELING OF COMPLEX BIOLOGICAL SYSTEMS

Damian Grzywiński

UNIWERSYTET MIKOŁAJ KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: SELEKTYWNE FAZY STACJONARNE DO CHROMATOGRAFII
I TECHNIK POKREWNYCH NA BAZIE NANOCZĄSTEK METALI I ICH TLENKÓW

Przemysław Heinrich

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY IM. J. i J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY: BADANIA NAD OTRZYMANIEM WYSOKIEJ CZYSTOŚCI SKWALENU Z NASION AMARANTUSA (AMARANTHUS CRUENTUS L.) DITLENKIEM WĘGLA W STANIE NADKRYTYCZNYM.

Anna Ilnicka

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: WYKORZYSTANIE CHITYNY I CHITOZANU DO OTRZYMYWANIA ADSORBENTÓW I KATALIZATORÓW WĘGLOWYCH.

Magdalena Kowalska

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM J.J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY: WARSTWY DIAMENTOWE OTRZYMYWANE METODĄ CVD JAKO DETEKTORY CHEMICZNE. BADANIA SYSTEMATYCZNOŚCI ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH W POWIĄZANIU Z ASOCJACJĄ MIERZONĄ TECHNIKAMI NMR.

Stanisław Kozłowski

CENTRUM ASTRONOMICZNE im. MIKOŁAJA KOPERNIKA PAN

TYTUŁ ROZPRAWY: FOTOMETRIA I SPEKTROSKOPIA WYBRANYCH UKŁADÓW GWIAZD PODWÓJNYCH ZAĆMIENIOWYCH ZA POMOCĄ ZROBOTYZOWANYCH TELESKOPÓW SOLARIS.

Łukasz Kubera

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY: CHARAKTERYSTYKA BAKTERII BENTOSOWYCH I ICH UDZIAŁ W ROZKŁADZIE MATERII ORGANICZNEJ JEZIOR O RÓZNEJ TROFII PARKU NARODOWEGO BORY TUCHOLSKIE.

Joanna Agnieszka Kujawa

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: MEMBRANY CERAMICZNE Z NANOWARSTWĄ HYDROFOBOWĄ – OTRZYMYWANIE I WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TRANSPORTOWO – SELEKTYWNE.

Krzysztof Lewandowski

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY: WŁASNOŚCI REOLOGICZNE KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH Z NAPEŁNIACZEM DRZEWNYM

Magdalena Metzler

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: OTRZYMYWANIE I BADANIE NANOKOMPOZYTÓW SREBRA NA BAZIE POLI(KWASU AKRYLOWEGO).

Michał Mięrsikowski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: WPŁYW AZOTANÓW NA WCZESNY ROZWÓJ RYB KOSTNOSZKIELETOWYCH.

Lidia Mosińska

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

TYTUŁ ROZPRAWY: BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WARSTW DIAMENTOWYCH OTRZYMANYCH METODA CHEMICZNEGO OSADZANIA Z FAZY GAZOWEJ POD KĄTEM ZASTOSOWAŃ W ELEKTROCHEMII.

Daria Niedzielska

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: PRZESUNIĘCIA KOORDYNACYJNE 1H, 13C, 15N, 195PT NMR METODĄ BADAŃ AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE I KATALITYCZNIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH I METALOORGANICZNYCH AU(III), PD(II), PT(II) I PT(IV) Z ANALOGAMI 2-FENYLOPIRYDYNY.

Bartosz Paprocki

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI, PAN

TYTUŁ ROZPRAWY: ANALIZA WYDAJNOŚCI TRANSMISJI DANYCH W KOMÓRKACH I SIECIACH NEURONOWYCH METODAMI TEORII INFORMACJI

Anna Marlena Piasta

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ PRACY: OPRACOWANIE I WERYFIKACJA NOWYCH METOD OZNACZANIA AMIN BIOGENNYCH W ŻYWNOŚCI.

Dorota Pietrucin

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

TYTUŁ ROZPRAWY: MIGRACJA ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH
W ŚRODOWISKU WODNYM, NA PRZYKŁADZIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH „ZIELONA” W ZAKŁADACH CHEMICZNYCH ZACHEM W BYDGOSZCZY.

Marta Plaskacz-Dziuba

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: BADANIA NAD UTYLIZACJĄ ODPADU Z INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN NID (NEW INTEGRATED DESULPHURISATION INSTALLATION)

Wojciech Poćwiardowski

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

TYTUŁ PRACY: BADANIA KINEMATYCZNE I PROCESOWE PRZESIEWACZA ZATACZAJĄCEGO - ŚRUBOWEGO.

Paweł Pomastowski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: SYNTEZA STABILNYCH METALOPROTEIN BAZUJĄCYCH NA WIĄZANIU IZOFORM MOLEKULARNYCH BIAŁKA Z KATIONAMI CYNKU ORAZ SREBRA.

Paweł Popielarski

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

TYTUŁ ROZPRAWY: WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE I ELEKTRYCZNE CIENKICH WARSTW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W STRUKTURACH OLED.

Piotr Marian Przymus

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: OPTYMALIZACJA ZAPYTAŃ W HYBRYDOWYM ŚRODOWISKU CPU/GPU DLA BAZ DANYCH SZEREGÓW CZASOWYCH.

Agnieszka Richert

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: SUBSTANCJE BIOBÓJCZE WPROWADZONE DO BIODEGRADOWALNYCH POLIMERÓW I ICH WPŁYW NA PROCES MINERALIZACJI.

Anna Rozicka

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: PERWAPORACJA I TERMOPERWAPORACJA HYDROFOBOWA W ROZDZIELANIU MIESZANIN DWU I WIELOSKŁADNIKOWYCH WODNYCH ROZTWORÓW LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH.

Joanna Rudnicka

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: NIEKONWENCJONALNE I CHROMATOGRAFICZNE METODY
DETEKCJI WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

Krzysztof Rykaczewski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: STEROWALNOŚĆ I APROKSYMACYJNA STEROWALNOŚĆ INKLUZJI EWOLUCYJNYCH.

Radosław Sadowski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: ŁĄCZONE TECHNIKI CHROMATOGRAFICZNE
W ANALITYCE LEKÓW O DZIAŁANIU PRZECIWZAKRZEPOWYM.

Katarzyna Skórczewska

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

TYTUŁ ROZPRAWY: WYTWARZANIE I WŁAŚCIWOŚCI NANOKOMPOZYTÓW POLI (CHLORKU WINYLU) Z NANORURKAMI WĘGLOWYMI.

Małgorzata Szultka

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: BADANIE PRODUKTÓW METABOLIZMU LEKÓW NOWEJ GENERACJI ZA POMOCĄ MIKROEKSTRAKCYJNYCH TECHNIK PRZYGOTOWANIA PRÓBEK W POŁĄCZENIU Z LC-MSN.

Szymon Tamborski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: BADANIE MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z DETEKCJI SYGNAŁU ŚWIETLNEGO W DZIEDZINIE FOURIERA W OBRAZOWANIU STRUKTURALNYM I CZYNNOŚCIOWYM.

Ilona Trawczyńska

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

TYTUŁ ROZPRAWY: BADANIE I MODELOWANIE PROCESU PERMEABILIZACJI KOMÓREK DROŻDŻY PIEKARSKICH WYBRANYMI ALKOHOLAMI.

Agnieszka Tułodziecka

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: OPRACOWANIE METOD ANALITYCZNYCH OCENY
AKTYWNOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCEJ DLA ROZWOJU NOWEJ GENERACJI OLEJÓW ROŚLINNYCH BOGATYCH W ANTYOKSYDANTY.

Irena Vuković-Kwiatkowska

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: KOMPOZYTY AKRYLANOWE NA BAZIE BIODEGRADOWALNEGO POLIK(KWASU MLEKOWEGO). PREPARATYKA I ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI.

Justyna Walczak

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: LIPIDOMIKA - SEPARACJA I IDENTYFIKACJA FRAKCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNEJ Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘŻONYCH TECHNIK SEPARACYJNYCH.

Agnieszka Wasilewska

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: KWASY HYDROKSAMOWE JAKO LIGANDY W REAKCJACH ASYMETRYCZNEGO UTLENIANIA.

Mateusz Wirwicki

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY: BADANIE TRWAŁOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA KLEJONEGO ZĄB – DWUTLENEK CYRKONU

Bartosz Woźniak

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: SYNTEZA KWASÓW HYDROKSAMOWYCH I AMIDÓW WEINREBA NA STAŁYM PODŁOŻU.

Najczęściej zadawane pytania
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje, biuletyny i aktualności.